Методи за изследване

ЛГД разполага с най-висок клас технологично оборудване, позволяващо предоставянето на услуги в областта на биобанкирането, биомедицинските изследвания и лабораторната медицина, като геномика, протеомика, метаболомика, клетъчна биология, имунология, лекарстен мониторинг, физиология и др.

Целта на изследователската инфраструктура е да предложи достъп на широк кръг изследователи, научни организации и външни потребители до съвременни високоспециализирани методи за изследване, услуги и и експертна помощ на най-високо професионално ниво.

Директно секвениране (по Sanger)
Услуги • Методи за изследване

Методът представлява директен прочит на нуклеотидната последователност на всички кодиращи участъци (екзони) и екзон/интронни граници на единичен ген, свързан със заболяване. При този метод определянето на нуклеотидната последователност на даден ДНК фрагмент става с помощта на автоматични секвенатори. Разделянето на фрагментите ДНК става чрез капилярна електрофореза, отделните нуклеотиди са маркирани с различни флуоресцентни багрила, които след облъчване с лазер излъчват светлина с различна дължина на вълната, детектират се от камера и се трансформират чрез специализиран софтуер в електрофореграма. Чувствителността на метода е 99.5%.

Директно секвениране по Сангер се използва също и при анализ за носителство на известна генна мутация в семейството и/или потвърждение на вариант, открит чрез новогенерационно секвениране.

Лабораторията работи следните тестове чрез секвениране по Сангер: