Изисквания към пробите

Изисквания към биологичния материал и информация за транспортиране

На всяка проба отбележете трите имена на пациента (печатно), идентификационен номер (ако има такъв) и датата на раждане.

Венозна кръв:
ДНК:
Туморна тъкан:
Преди да изпратите туморна проба за анализ за микросателитна нестабилност, моля свържете се първо с нас за обсъждане на случая.

Адрес за изпращане на биологичен материал:

Лаборатория по Геномна Диагностика
Център по Молекулна Медицина
ул. Здраве №2 (сградата на СБАЛАГ „Майчин дом“, ет 14)
София 1431

Специални инструкции

Моля отбележете върху пробата (кръв, ДНК, тъкан или друг вид проба) трите имена на пациента (печатно) и датата на раждане и/или идентификационен номер.

Задължително е подписването и прилагане на Информирано съгласие от пациента и попълването на Поръчка за анализ (от насочващия лекар или генетичния консултант).

Проби се приемат от понеделник до четвъртък между 9:00 и 17:00 ч. В петък приемането на ДНК или кръв в диагностичната лаборатория се извършва между 9:00 и 14:00ч., а след това само след предварителна уговорка. Ако се налага изпращане на проба в петък, моля свържете се с нас за уреждане на получаването.

Забележки:

Пробата не може да бъде анализирана в следните случаи:

  • Информацията на пациента е неразпознаваема (неясно записани имена, неясно попълнена или не попълнена форма за заявка)

  • Нарушена е целостта на епруветката или контейнера, в който е изпратена пробата (напр. пробата е изтекла)

  • Нарушена е стерилността на пробата – пробата е замърсена

  • Пробата не е достатъчна или не отгововаря на изискванията за качество (например деградирала ДНК).

Грешна проба

В тези случаи, ще се свържем с Вас и ще Ви помолим да ни изпратите пробата повторно.

Неизползвана ДНК проба:

След приключване на анализите, останалото количество ДНК ще бъде съхранено в ДНК-банката на Лабораторията по Геномна Диагностика, Център по молекулна медицина, и ще бъде налична за бъдещи анализи.