Описание на ЛГД

Медико-диагностичната Лаборатория по Геномна Диагностика (ЛГД) е част от Център по Молекулна Медицина, към Катедра по Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София. Лабораторията разполага с високотехнологично оборудване, което позволява да посрещнем предизвикателствата на модерната биомедицинска наука, да предоставим специални услуги и изследвания в областта на генетиката/геномиката на честите и редки генетични болести.

В резултат на дейността на Центъра по Молекулна медицина от неговото създаване като Университетски Център към МУ-София през 2006 година, И НУКБПИ след 2009 г., беше изградена ЛГД. Лабораторията е оборудвана с уникална за България високоспециализирана апаратура, която намира приложение в областта на генетични, геномни, метаболомни и протеомни изследвания.

През 2015 г. ЛГД е регистрирана самостоятелна медико-диагностична лаборатория към РЗИ, София, съгласно Закона за Лечебните Заведения.

Българското здравеопазване и общество имат нужда от качествени, достъпни като цена и високоспециализирани генетични и геномни изследвания, които да подобрят диагностиката, профилактиката, възможностите за персонализирана терапия на българските болни.

Генетичните и най-вече геномните изследвания са основен инструмент за реализация на експоненциално навлизащия в световното здравеопазване и у нас изключително перспективен и стратегически в дългосрочен план подход на прецизната медицина. Този подход включва: диагностика, превенция, профилактика, индивидуализирано лечение, рехабилитация, грижи за пациента и семейството на база геномните характеристики, начина на живот, факторите на околната среда и социалния статус.

Мисия

Мисията на Лаборатория по Геномна Диагностика е да разработва и предлага на българските граждани най-съвременни, надеждни и достъпни генетични и геномни изследвания, като съкрати пътя до правилната генетична диагноза и адекватното лечение за всеки пациент.