Тест 183.
Потвърдителен анализ на генна мутация открита чрез секвениране от следващо поколение (NGS)

Характеристика на теста:

Лабораторията извършва мутационен анализ на единични генни мутации, открити чрез секвениране от ново поколение (NGS). Анализът включва директно секвениране за потвърждаване на ЕДИНИЧНА генна мутация.

Основание за насочване: 

Носителство на единична генна мутация, открита чрез секвениране от ново поколение (NGS). 

Метод: Секвениране по Сангер

Методът включва двупосочно ДНК секвениране на единичен екзон и интрон-екзонни граници на кодиращ ген при пациент или родственици на пациента за определяне на носителския статус в случаите, когато мутацията е известна.

Чувствителност на метода: 99.5%

Какво включва тестът? 

  • Изолиране на ДНК и съхраняване на пробата.

  • Директно секвениране на прицелните гени/генни райони за откриване на патогенни мутации.

  • Оформяне на писмен резултат от генетичния тест.

  • Диагностична интерпретация на резултатите и генетично консултиране.

Биологичния материал: Венозна кръв или ДНК

За повече информация, моля прочете внимателно „Изисквания към биологичния материал и информация за транспортиране“.


Срок за изпълнение:
7 работни дни