Нашата лаборатория

Лаборатория по Геномна Диагностика (ЛГД)

Лабораторията по Геномна Диагностика (ЛГД) организира, внедрява и провежда  изследвания, свързани с диагностиката и профилактиката на генетичните болести в България

  • геномни изследвания

  • молекулярно-генетични изследвания

  • молекулярно патологични изследвания

  • изследвания за генетични предразположения

  • фармакогенетични изследвания

ЛГД участва в изпълнението на национални профилактични и диагностични генетични програми.

Лабораторията по Геномна Диагностика предлага диагностични генетични/геномни изследвания на деца, с реактиви осигурени от МЗ и работи с НЗОК.

01.

ЛГД предоставя специализирани експертни становища на различни институции, участва в разпространение на знания, информация и консултации.

02.

ЛГД е част от Център по Молекулна Медицина, към Катедра по Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София и разполага с високотехнологично оборудване, което позволява да посрещнем предизвикателствата на модерната биомедицинска наука, да предоставим специални услуги и изследвания в областта на генетиката/геномиката на честите и редки генетични болести.

03.

Екипът на лабораторията участва в национални и международни научни проекти заедно с водещи клинични специалисти от всички медицински направления, активно работи с пациентски организации и популяризира постиженията на българската медицинска наука в национални и международни научни форуми.

04.

За гарантиране на точността и надеждността на резултатите от предлаганите диагностични изследвания, ЛГД прилага препоръките на международните професионални организации, най-високите стандарти за лабораторно качество и вътрешно-лабораторен качествен контрол, и участва регулярно в международни схеми за външен качествен контрол на Европейската мрежа за качествен контрол на молекулярно генетични изследвания (EMQN).