Тест 24.
Множествена ендокринна неоплазия (MEN)

Характеристика на теста: (включва 1 гена)

 RET (OMIM # 164761)

Основни характеристики на клиничния фенотип:

Множествената ендокринна неоплазия тип ІІ (МЕН2) представлява група от автозомно-доминантни синдромни заболявания, свързани с проявата на редица неоплазии на ендокринните жлези.  Най-общо се разграничават два основни типа: МЕН2А и МЕН2В.  МЕН2А (синдром на Sipple) се свързва с карцином на медулата на щитовидната жлеза, феохромоцитом и аденом на околощитовидните жлези. При МЕН2В образуванията в околощитовидните жлези се наблюдават по-рядко, но могат да се проявят тумори на мукозата, изменения на устните и клепачите и скелетни аномалии.

Като част от МЕН тип 2 понякога се счита и фамилният карцином на щитовидната жлеза, проявяващ се без придружаващи тумори в други ендокринни жлези.

 

Основание за насочване:

Изследването на RET гена се препоръчва за всички пациенти с медуларен карцином на щитовидната жлеза (МК) без оглед на фамилната обремененост с МЕН2, тъй като 88% от фамилните и 1% до 7% от спорадичните случаи на МК носят мутации в този ген. При пациентите с диагностициран МЕН2А/В този процент е 95% до 98%.

При пациенти с фамилна история на МЕН2 изследването може да се извърши с цел вземане на решение за превантивна хирургия на щитовидната или околощитовидните жлези.

При изследване с цел диагностициране на МЕН2 пациентите трябва да отговарят на следните критерии:

- Открит МК

- Наличие на едно от съпътстващите заболявания:

а) феохромоцитом

б) аденом или хиперплазия на околощитовидните жлези

в) мукозни невроми

 

Интерпретиране на резултатите:

  • Установяването на мутации в генa RET позволява поставянето на диагнозата Множествена Ендокринна Неоплазия (МЕН) тип 2 / Медуларен Карцином на Щитовидната Жлеза.

  • Генетичният консултант ще интерпретира и отговори на всички въпроси относно резултата Ви.

 

Метод: Секвениране по Сангер (Sanger); Методът включва двупосочно ДНК секвениране на кодиращ/и екзон/и генa RET. Лабораторията предлага секвениране на единичен екзон или двойка екзони при родственици на пациенти за определяне на носителския статус в случаите, когато мутацията е известна (Тестове № 182 и 183).

 

Чувствителност на теста: 99.5%

 

Какво включва тестът?

●       Изолиране на ДНК и съхраняване на пробата.

●       Директно секвениране на прицелни гени/генни райони за откриване на патогенни мутации.

●       Оформяне на писмен резултат от генетичния тест.

●       Диагностична интерпретация на резултатите и генетично консултиране.

 

Биологичния материал: Венозна кръв (епруветка с ЕДТА)  или ДНК изолирана от венозна кръв. За повече информация, моля прочетете внимателно „Изисквания към биологичния материал и информация за транспортиране“.


RET
Срок за изпълнение:
30 работни дни