Payments

Начин на плащане на услугите и изследванията предлагани от Медико-диагностична лаборатория по Геномна Диагностика:

Плащане в брой /до 150BGN/

На касата на Деканата на МФ, етаж 1, стая № 114, работно време: от 9 –до 16 часа

Плащане чрез банков превод

Наименование: МУ-Медицински факултет- София- Деканат
Банка: Юробанк И Еф Джи България
Адрес: пл. България №1
Сметка за преводи в лева: IBAN: BG63BPBI79403163982201
BIC код на Юробанк И Еф Джи България: BPBIBGSF
Основание: трите имена на пациента, Номер на теста, съгласно ценоразписа

Издаване на фактура

Фактура се издава само при поискване не по-късно от 5 /пет/ дни от датата на получаване на авансовото плащане.

Условие за издаване на фактура е предоставяне на попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ (за физическо или юридическо лице) и на копие от платежното нареждане на място в МДЛГД или на е-мейл адрес: diagnostics@mmcbg.org в рамките на до 2 /два/ дни от направеното плащане.